Thigibh air chuairt còmhla ri luchd-ealain, Caroline Dear agus Hannah NicDhiarmaid ann an Sgoire Breac.  Gheibhear cothrom ionnsachadh mu na lusan ‘s na craobhan a tha mun cuairt oirnn, agus cuideachd cluinnidh sinn mu eachdraidh na sgìre.


Join artist Caroline Dear and Gaelic speaker and researcher Hannah NicDhiarmaid on a walk at Scorrybreac in Portree. Take time to stop, look and listen, learning about plants and their traditional uses, local Gaelic place-names and stories in Gaelic and English along the way.

To book a place or to find out more, phone 01478613649 or email iseabail@aros.co.uk