Scottish Charity Number SC031936
PROMOTING THE ARTS
THROUGHOUT SKYE & LOCHALSH
PROMOTING THE ARTS
THROUGHOUT SKYE & LOCHALSH

Foghlam • Education

Airson iomadach bliadhna a nis tha Cleas, ann an compàirteachas, are a bhi a’ tathairn teagasg troimh meadhon na Gaidhlig gu clann aig a bheil uidh a bhi ag ionnsachadh ionnstramaidean air neo tha airson na sgillean aca a leasachadh. Tha na classaichean a’ tachairt aig bun-sgoil Stafainn agus Cille-Mhoire.
Cleas has a passion for the arts. We exist to advance the arts in our community through education and by futhering the promotion, encouragement and provision of the performing arts within Skye and Lochalsh. We welcome enquiries for events or shows both from professional and community arts organisations or individuals.

Fèis Leabhraichean an Eilein • Skye Book Festival

Tha e na thoilicheas dhuinn gu bheil am Fhèis seo a’ tachairt a h-uile bliadhna ‘s gu bheil i a’ fàs. Bidh luchd-sgriobhaidh a’ cruinneachadh airson tri làithean de thoileachas, companas ‘s fealla dha ceangailte a steach ri òraidean ‘s còmhradh air iomadach cuspair. Tha iomadh leabhar air a chur air bhog aig an Fheis. Cuideachd tha sinn a sìor choimhead airson daoine a tha deònach pàirt a’ ghabhail gu sònraichte bhon sgìre againn fhìn agus sgrìobhadairean ùra. Tha cuspairean co-cheangailte ri cultair, an àrainneachd ‘s eachdraidh a còrdadh ruinn gu mòr. Tuilleadh fiosrachadh aig làrach linn an Fhèis
The Skye Book Festival, run during the first week in September each year, is a part of the Island’s cultural calendar. We welcome writers, thinkers and artists to Skye to inspire, challenge and entertain over a three day period. A complimentary Festival runs at the same time through the Provisional Book Fairs Association where book sellers, from across the country and further afield, come to offer these hard to find and classic works which are essential for any collector. Find out more at the Skye Book Festival website

   skye-book-festival-2016-a3-poster-email     sbf2016programmefcweb  

Rudan a tha air tachairt • Past Events

An Cogadh Mòr: Remembering the Great War in Skye and Lochalsh

A series of events to remember WW1 and Festubert.

ww1posterconferenceweb     ww1a3posterPiping2web     Walking-with-Heroes-PosterWeb

Luchd Taic • Our Partners

We would like to thank our current supporters. We look to create more partnerships so that we can develop our education and outreach programme and further promote the arts throughout Skye and Lochalsh.