FIOSRACHADH

About Cleas
Airson iomadach bliadhna a nis tha Cleas, ann an compàirteachas, are a bhi a’ tathairn teagasg troimh meadhon na Gaidhlig gu clann aig a bheil uidh a bhi ag ionnsachadh ionnstramaidean air neo tha airson na sgillean aca a leasachadh. Tha na classaichean a’ tachairt aig bun-sgoil Stafainn agus Cille-Mhoire.
Cleas has a passion for the arts. We exist to advance the arts in our community through education and by futhering the promotion, encouragement and provision of the performing arts within Skye and Lochalsh. We welcome enquiries for events or shows both from professional and community arts organisations or individuals.

STORIES, STONES AND BONES

Community Education Programme
LATEST NEWS ON THE PROJECT CAN BE FOUND HERE
Stories, Stones and Bones is a community education programme delivering a range of activities into schools sharing local traditions, culture, and history. The project engages primary school aged children with historians, artists and archaeologists who lead field trips exploring the world class archaeology and historical sites of north Skye. The children engage with artists, poets and writers in class-room activities to create their own interpretations of the their newly discovered knowledge. Their completed works will be presented to the local historical group, in a booklet and community exhibition at the project’s conclusion. The programme aims to inspire the children and to create a sense of community identity and belonging.
Stories, Stones and Bones is supported by

FÈIS LEABHRAICHEAN AN EILEIN

Skye Book Festival
Tha e na thoilicheas dhuinn gu bheil am Fhèis seo a’ tachairt a h-uile bliadhna ‘s gu bheil i a’ fàs. Bidh luchd-sgriobhaidh a’ cruinneachadh airson tri làithean de thoileachas, companas  ‘s fealla dha ceangailte a steach ri òraidean ‘s còmhradh air iomadach cuspair. Tha iomadh leabhar air a chur air bhog aig an Fheis. Cuideachd tha sinn a sìor choimhead airson daoine a tha deònach pàirt a’ ghabhail   gu sònraichte bhon sgìre againn fhìn agus sgrìobhadairean ùra. Tha cuspairean co-cheangailte ri cultair, an àrainneachd   ‘s eachdraidh a còrdadh ruinn gu mòr.
The Skye Book Festival, run during the first week in September each year, is a part of the Island’s cultural calendar. We welcome writers, thinkers and artists to Skye to inspire, challenge and entertain over a three day period. A complimentary Festival runs at the same time through the Provisional Book Fairs Association where book sellers, from across the country and further afield, come to offer these hard to find and classic works which are essential for any collector.
Tuilleadh fiosrachadh aig làrach linn an Fhèis
Find out more at the Skye Book Festival website

RUDAN A THA AIR TACHAIRT

Past Events

LUCHD TAIC

Our Partners

CLEAS

Charity No. Sc031936

  • Viewfield Road, Portree, Skye IV51 9TQ

  • 01478 613649

  • info@cleas.org.uk

CUIRIBH FIOS GU
Contact Us